odwiedziło nas:

dzisiajdzisiaj57
ten tydzieńten tydzień659
ten miesiącten miesiąc18501
od startuod startu748195

l2 logo

 

  

 

 

 

misja

 

PYTANIA PRZYGOTOWUJĄCE – II ETAP 2019/2020

 1. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
  a) wilgotność ściółki i powietrza
  b) wilgotność drzew oraz poszycia gleby
  c) wilgotność mchów i porostów oraz gleby

  2. Przy zwichnięciu w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:
  a) unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej
  b) nastawiamy na miejscu zdarzenia
  c) unieruchamiamy w pozycji zastanej

  3. Liczba spienienia to:
  a) ilość wytworzonej piany w ciągu 1 minuty
  b) stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego powstała
  c) procent objętości roztworu

  4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby:
  a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego
  b) zmniejszyć utratę ciepła
  c) usztywnić kręgosłup

  5. Budynek średniowysoki to budynek:
  a) pow. 10 do 20 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 3 do 7 kondygnacji naziemnych włącznie
  b) pow. 12 do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji naziemnych włącznie
  c) pow. 15 do 25 m wysokości

  6. W obrębie pożaru ciepło rozchodzi się dzięki zjawisku:
  a) dyfuzji
  b) promieniowania cieplnego, konwekcji i przewodności cieplnej
  c) parowania nagrzanych cieczy w wyniku płomienia

  7. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte:
  a) w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  b) w instrukcji technologiczno - ruchowej
  c) w instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru
   
 2. Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?
  a) powiatowym, wojewódzkim, krajowym
  b) gminnym, powiatowym, wojewódzkim
  c) krajowym i wojewódzkim

 1. Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować się w gaśnicy będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osobowego?
  a) 0,5 kg
  b) 1 kg
  c) 2 kg

  10. Co oznacza symbol gaśnicy GP-6z?
  a) gaśnica proszkowa 6 kg z ładunkiem zasilającym
  b) gaśnica podręczna 6 kg zawieszana
  c) gaśnica przeciwpożarowa do 6 zastosowań

  11. Podaj środki gaśnicze do gaszenia pożarów grupy D:
  a) woda pod zwiększonym ciśnieniem
  b) specjalne proszki gaśnicze, piasek
  c) CO2

  12. Czy można zastosować kuchenkę gazową zasilaną z butli 11 kg propan-butan w budynku w całości zasilanym gazem ziemnym?
  a) tak
  b) nie
  c) tak, jeżeli będzie oddalona od grzejnika w odległości większej niż 1,5 m

  13. Z jakiego najwyższego piętra budynku można ewakuować ludzi przy pomocy drabiny D10W
  a) I piętra
  b) II piętra
  c) IV piętra

  14. Kto został prezesem utworzonego w 1916 roku Związku Floriańskiego?
  a) Bolesław Chomicz
  b) Zygmunt Choromański
  c) Józef Tuliszkowski

  15. Ile agregatów powinno się znajdować na wyposażeniu stacji paliw płynnych:
  a) dwa agregaty proszkowe o masie 30 kg każdy
  b) dwa agregaty proszkowe o masie 25 kg każdy
  c) po jednym agregacie o masie 55 kg na każdy dystrybutor

  16. Środki zwilżające są to środki, które:
  a) zmniejszają opory tłoczenia wody
  b) zwiększają napięcie powierzchniowe wody
  c) obniżają napięcie powierzchniowe wody

  17. Co oznacza skrót KCKR
  a) Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
  b) Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
  c) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa

  18. Jaki jest najwyższy stopień pożarniczy
  a) starszy brygadier
  b) nadbrygadier generał
  c) generał brygadier

  19. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
  a) wytwornica pianowa
  b) prądownica pianowa
  c) agregat pianowy

  20. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe powinny mieć zbiornik w kolorze:
  a) srebrnym,
  b) czerwonym,
  c) dopuszcza się kolor srebrny lub czerwony

  21. W jakim celu przy drogach i liniach kolejowych jest wykonywany pas przeciwpożarowy?
  a) w celu zabezpieczenia lasu przed rozprzestrzenianiem się ognia
  b) w celu uniemożliwienia wjazdu samochodem do lasu
  c) w celu ochrony przed pożarem pojazdów na drogach i pociągów na liniach kolejowych

  22. Wymień podział alarmów fałszywych:
  a) złośliwe, w dobrej wierze, z instalacji wykrywania pożarów
  b) telefoniczne, radiowe, faxem
  c) nie ma podziału

  23. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
  a) iglasty
  b) liściasty
  c) mieszany

  24. Ubranie żaroodporne służy do:
  a) ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej
  b) ochrony ratownika w czasie nurkowania
  c) ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej

  25. W stacjach paliw oraz stacjach gazu płynnego dozwolone jest:
  a) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 11 kilogramów
  b) napełnianie butli gazem płynnym o masie do 5 kilogramów
  c) wymiana butli pustych na napełnione gazem płynnym (dystrybucja)


 1. Pojazd jednostki ochrony przeciwpożarowej jadący do akcji ratowniczej, jako pojazd uprzywilejowany musi mieć włączone:
  a) sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
  b) sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie oraz włączone światła mijania lub drogowe
  c) sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie oraz włączone światła mijania lub drogowe oraz przeciwmgłowe przednie i tylne

  27. Jaka jest zasada uruchamiania kuchenki gazowej?
  a) najpierw otwieramy kurek gazu, a następnie zapalamy zapałkę
  b) najpierw zapalamy zapałkę, a następnie otwieramy kurek gazu
  c) otwieramy kurek gazu i po odczekaniu małej chwili zapalamy zapałkę

  28. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:
  a) 0,8 m
  b) 0,9 m
  c) 0,6 m

  29. Ochotnicze Straże Pożarne są:
  a) stowarzyszeniami
  b) jednostkami organizacyjnymi PSP
  c) organami administracji rządowej

  30. Górne cyfry na tablicy ostrzegawczej stosowanej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznaczają:
  a) numer identyfikacyjny przewożonej substancji
  b) numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa substancji
  c) informację o sposobie postępowania podczas awarii

  31. Ze względu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociągowej stosuje się oznaczenia literowe tablic. Symbol „Z” oznacza:
  a) zasuwa lub zawór na podłączeniu do odbiorcy
  b) zawór na odgałęzieniu odwadniającym (spust)
  c) zasuwa na przewodzie wodociągowym przesyłowym lub rozdzielczym
 2. Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
  a) ZL I
  b) ZL III
  c) ZL IV

  33. Ile najmniej osób potrzeba do utworzenia OSP?
  a) 10
  b) 15
  c) 20

 1. Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:
  a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  b) Prezes Rady Ministrów
  c) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

  35. W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą:
  a) pogotowie gazowe
  b) stacje ratownictwa chemicznego
  c) zakładowe służby ratownicze

  36. Związek OSP został powołany w roku:
  a) 1958
  b) 1956
  c) 1946
   
 2. Ile wynosi pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GCBA 6/32
  a) 10% pojemności zbiornika wodnego
  b) 60 litrów
  c) 1600 mililitrów

  38. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
  a) I
  b) III
  c) katastrofalny

  39. Ile stopni liczy korpus aspirantów w PSP?
  a) 4
  b) 5
  c) 6

  40. Worek samorozprężalny to sprzęt do:
  a) oczyszczania powietrza w zbiornikach ciśnieniowych
  b) wspomagający pracę nurków
  c) ratowania życia i zdrowia ludzi
 1. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
  a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  b) Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
  c) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  2. Klasa odporności ogniowej dotyczy:
  a) elementów budynku
  b) budynku
  c) oddzieleń przeciwpożarowych budynku

  3. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:
  a) zbijakowy 
  b) pokrętny 
  c) szybkootwieralny 

  4. Wstrząs jest to:
  a) stan niedotlenienia mózgu
  b) zespół drgawek
  c) odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

  5. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?
  a) płomień wydłuży się
  b) płomień skróci się i rozszerzy
  c) płomień zgaśnie

  6. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu: 
  a) nadbrygadiera 
  b) generała brygadiera 
  c) starszego brygadiera 

  7. Co to jest wstrząs pourazowy? 
  a) reakcja organizmu na uraz 
  b) uderzenie po upadku 
  c) utrata przytomności 

  8. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
  a) oddział ratowniczy 
  b) zawodowa straż pożarna 
  c) jednostka ratowniczo-gaśnicza 

  9. Kadet to słuchacz szkoły: 
  a) podoficerskiej 
  b) aspirantów 
  c) oficerskiej

  10. Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej? 
  a) 8 
  b) 5 
  c) 6 

  11. Patron strażaków trzyma w ręku: 
  a) wiadro 
  b) toporek 
  c) bosak 

  12. W Warszawie w „Domu Strażaka” przy ulicy Oboźnej posiada swoją siedzibę: 
  a) Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa 
  b) Zarząd Główny ZOSP RP 
  c) Komenda Główna PSP

  13. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest: 
  a) farba olejna 
  b) Pyran 
  c) Fobos

  14. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to: 
  a) kg/m2 
  b) MJ/m2 
  c) kcal/kg

  15. Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza: 
  a) ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min 
  b) liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s 
  c) nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

  16. Tryskacze służą do: 
  a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego 
  b) gaszenia pożaru 
  c) wykrywania pożaru

  17. Klapa dymowa to: 
  a) urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach 
  b) urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi 
  c) pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

  18. Linia zasilająca to: 
  a) linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza 
  b) linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej 
  c) linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego 

  19. Nomex to:
  a) środek gaśniczy 
  b) ubranie strażackie 
  c) środek ogniochronny 

  20. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną: 
  a) 1,0 dm3/s 
  b) 2,5 dm3/s 
  c) 3,0 dm3/s 

  21. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia: 
  a) co najmniej 2 razy w roku 
  b) co najmniej 4 razy w roku 
  c) co najmniej raz do roku

  22. Do gazów gaśniczych zalicza się: 
  a) etan 
  b) propan - butan 
  c) azot

  23. Eksplozymetr służy do: 
  a) pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu 
  b) tłumienia fali detonacyjnej 
  c) pomiaru temperatury zapłonu

  24. Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP? 
  a) ochotniczki 
  b) druhny 
  c) samarytanki 

  25. Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po: 
  a) ciemnobrunatnej barwie 
  b) spokojnym wypływie 
  c) jasnoczerwonej barwie 

  26. Symbol SH-10 oznacza: 
  a) samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM 
  b) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 metrów
  c) samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10 metrów i udźwigu 10 ton

  27. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest: 
  a) azot 
  b) CO2 
  c) halon 

  28. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego? 
  a) nie 
  b) tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów 
  c) tak 

  29. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się: 
  a) w pozycji tzw. bezpiecznej 
  b) leżącej na wznak 
  c) półsiedzącej 

  30. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma: 
  a) właściciel lub zarządca lasu 
  b) Komendant Powiatowy lub Miejski PSP 
  c) osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności 

  31. Mostek przejazdowy służy do: 
  a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę 
  b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach 
  c) sprawiania drabiny pożarniczej

  32. Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona: 
  a) 3 lipca 1980 roku
  b) 24 sierpnia 1991 roku
  c) 3 listopada 1992 roku

  33. Do czego służy klapa dymowa?
  a) do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru, 
  b) do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu, 
  c) do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

  34. Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie: 
  a) tylko wiosennym i jesiennym 
  b) tylko wiosennym i letnim 
  c) przez cały rok 

  35. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować: 
  a) betonowy dach ciężki 
  b) lekki dach 
  c) dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

  36. Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na: 
  a) najwyższej kondygnacji budynku
  b) najniższej kondygnacji
  c) bez znaczenia

  37. Co to jest strefa pożarowa? 
  a) strefa objęta pożarem 
  b) pomieszczenie zamykane drzwiami 
  c) wydzielona pożarowo przestrzeń 

  38. Rolka zjazdowa to: 
  a) urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego 
  b) nazwa sprzętu gaśniczego 
  c) jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

  39. Pirometrem nazywamy: 
  a) urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych 
  b) urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi 
  c) urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury 

  40. Amfibia to:
  a) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej
  b) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie
  c) kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

  41. O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiadamia się kontrolowanego: 
  a) 7 dni przed rozpoczęciem kontroli 
  b) 14 dni przed rozpoczęciem kontroli 
  c) nie ma określonego terminu zawiadamiania

  42. Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać: 
  a) tylko obiekty tymczasowe 
  b) wszystkie obiekty budowlane 
  c) tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi
   
 2. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
  a) Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
  b) Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
  c) Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

  44. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?
  a) uwaga
  b) woda stój
  c) woda na przód

  45. Czujnik bezruchu to:
  a) sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach
  b) sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych
  c) czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

  46. Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
  a) do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
  b) do chronienia instalacji przed burzą
  c) do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

  47. II stopień oparzenia to: 
  a) oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia 
  b) oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból 
  c) oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

  48. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy R1 PSP?
  a) respirator
  b) worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu i przewód łączący
  c) komplet masek twarzowych połączonych z respiratorem

  49. Słuchacze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej to: 
  a) kadeci 
  b) podchorążowie 
  c) elewi
 3. Czy wolno jest podłączyć kuchenkę gazową deinstalacji gazowej za pomocą elastycznego przewodu:
  1. wolno, jeżeli przewód elastyczny ma certyfikat ma znak bezpieczeństwa.
 4. Gaz propan – butan jest:
  1. cięższy od powietrza,
 5. W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych możne być zlokalizowane miejsce postojowe dla 60 pojazdów?
  1. 10m,
 6. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?
  1. wilgotność ściółki i powietrza,
 7. Czy samochód GBAM-2/8+8 posiada motopompę?
  1. tak,
 8. Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego powinna wynosić:
  1. 0,5m.
 9. Obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia w gospodarstwach rolnych podlegają:
  1. budynki,
 10. Atest na urządzenia przeciw pożarowe wydaje:
  1. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
 11. W ile gaśnic powinien być wyposażony pojazd przeciw przewożący propan – butan:
  1. 2,
 12. Wypalanie słomy i pozostałości roślinności jest dopuszczone:
  1. w odległości co najmniej 200m od lasu,
 13. Kim był św. Florian?
  1. legionistą rzymskim,
 14. GP – 6z to symbol gaśnicy:
  1. proszkowej,
 15. Zaliczenia obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje:
  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.
 16. Ile osób stanowi obsadę GCBA 6/32 Jelcz:
  1. 4,
 17. Jakiego koloru używa się do znakowania butli z acetylenem?
  1. żółtego,
 18. Do samochodów pożarniczych średnich zalicza się samochody o masie całkowitej:
  1. 3,5-12 t,
 19. Ile nasad wylotowych o 52 posiada rozdzielacz:
  1. 2,
 20. Dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego powinien mieć szerokość:
  1. 1m,
 21. Kadencja władz Zarządu Głównego Związku Ochotniczego Straży Pożarnej wynosi:
  1. 5 lat
 22. Inicjowanie procesu spalania to:
  1. zapalenie
 23. Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuję się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres:
  1. 3 lat
 24. Główną formą walki z pożarami jest:
  1. natarcie
 25. Bardzo silne wyładowania elektryczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzą to ?
  1. piorun
 26. Od którego roku jest nadawany medal im. Józefa Tuliszkowskiego?
  1. ,
 27. Rota jest to:
  1. dwuosobowy zespół ratowników wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające, wyposażony w sprzęt ochrony osobistej,
 28. Ile samochodów pożarniczych posiada OSP Śmigiel?
 29. Potrzebę interwencji na telefon alarmowy do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej może zgłosić osoba:
  1. każda osoba.
 30. Mechanizm gaśnicy proszkowej polega na:
  1. inhibicji homo lub hetero fazowej,
 31. Nieprzytomnego oddychającego samodzielnie, u którego nie stwierdzamy towarzyszących urazów, układamy:
  1. w pozycji bocznej ustalonej.
 32. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do innych miejscowych zagrożeń:
  1. pożar,
 33. W skład ekwipunku osobistego wchodzą – zaznacz niewłaściwe:
  1. hełm.
 34. Węże ssawne 110 występują w dwóch długościach – wskaż właściwe:
  1. 250 cm, 160 cm,
 35. Ile wynosi najmniejsza powierzchnia otworu, w której osadza się klapę dymową?
  1. 1,0 m2.
 36. Budynki określone jako IN to:
  1. budynki inwentarskie,
 37. Parametry prądownicy pianowej PP2 to:
  1. nasada tłoczna 52 mm i wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego 200dm3/min,
 38. Czy do pomieszczeń zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji w budynku wysokim może być doprowadzona instalacja gazowa?
  1. tak, pod wyrażeniu pozytywnej opinii przez właściwego komendanta wojewódzkiego PSP.
 39. Czad to?
  1. tlenek węgla,
 40. Który z wymienionych stopni nie należy do funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej?
  1. major,
 41. 2Dyspozytor Stanowiska Kierowania PSP przyjmujący zgłoszenia z telefonu 112 musi bezwzględnie:
  1. nie ma takiego obowiązku.
 42. Kto ponosi koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej?
  1. gmina,
 43. Gdzie w lesie można rozpalić ognisko?
 44. w miejscu do tego wyznaczonym przez służbę leśną.
 45. Jaka jest główna przyczyna pożarów lasów?
  1. nieostrożność dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem,
 46. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej powinna być wykonana:
 47. co najmniej raz w roku,
 48. Czy butla z gazem propan-butan, podłączona do kuchenki gazowej, może znajdować się w pozycji poziomej (leżącej)?
  1. może.
 49. W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych możne być zlokalizowane miejsce postojowe dla 60 pojazdów?
  1. 10m,
 50. Co oznacza skrót KSRG?
  1. krajowy system ratowniczo-gaśniczy,
 51. Jakie jest najwyższe odznaczenie ochrony przeciwpożarowej?
  1. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnej,
 52. Odległość hydrantu zewnętrznego od ściany budynku powinna wynosić:
  1. 5-20m,
 53. Drzwi ewakuacyjne z budynku:
  1. powinny otwierać się na zewnątrz,
 54. Obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia w gospodarstwach rolnych podlegają:
  1. budynki,
 55. Atest na urządzenia przeciw pożarowe wydaje:
  1. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
 56. Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:
  1. 1 lipca 1992r.,
 57. Zaliczenia obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje:
  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.
 58. W ile agregatów gaśniczych należy wyposażyć stację paliw płynnych:
  1. 2 agregaty proszkowe 25kg,
 59. Do samochodów pożarniczych średnich zalicza się samochody o masie całkowitej:
  1. 3,5-12 t,
 60. Ile nasad wylotowych o 52 posiada rozdzielacz:
  1. 2,
 61. Od którego roku przywrócona została nazwa „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP”:

b/ 1989r. *

 1. Czy w obiektach kultu religijnego (kościoły, cerkwie, itp.) wymagane jest stosowanie znaków ewakuacyjnych:

b/ tak, *

 1. W jakiej minimalnej odległości od grzejnika centralnego ogrzewania można umieścić butle z gazem propan-butan:

c/ 2m, *

 1. Gaz ziemny jest:

b/ lżejszy od powietrza, *

 1. Ile miejsc siedzących, w przypadku organizacji imprez i zgromadzeń z udziałem osób dorosłych musi być trwale umocowanych:

c/ ponad 200, *

 1. Ciężki samochód gaśniczy na podwoziu „Jelcz” może posiadać oznaczenia:

a/ GCBA 6/32, *

 1. Wybuch typu BLEVE (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions) może nastąpić:

c/ tylko w przypadku gazów palnych, *

 1. Co to jest dolna granica wybuchowości:

c/ najmniejsze stężenie, przy którym może nastąpić wybuch, *

 1. Jaki gaz używany jest w gaśnicach proszkowych jako gaz roboczy:

a/ azot, *

 1. Ewakuację z terenu zakażonego substancją chemiczną prowadzimy w kierunku:

b/ pod wiatr, *

 1. Co oznacza symbol AP-3M:

a/ agregat pianowy trójdrożny, *

 1. W skład KSR-G wchodzą następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

b/ jednostki PSP i wytypowane jednostki OSP,*

 1. W ubraniu ognioochronnym ciężkim można pracować w temperaturze:

b/ do 600 ˚C,*

 1. Komendanta Wojewódzkiego PSP mianuje:

a/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Komendantem Głównym PSP i Wojewodą,*

 1. Czy może nastąpić wybuch w pomieszczeniu w którym jest 99% wodoru i 1% powietrza:

b/ nie,*

 1. Jakim przyrządem można zmierzyć stężenie substancji niebezpiecznych powietrzu:

a/ oksymetrem,*

 1. Samozapłon sterty siana następuje w wyniku:

b/ procesów fizykochemicznych, *

 1. Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynku trzykondygnacyjnym powinno być umiejscowione na:

b/ trzeciej kondygnacji.*

 1. Jak długo trzeba napełniać zbiornik GCBA 6/32 z hydrantu o wydajności 400 l/ min:

a/ ok. 15 minut,*

 1. Ile mamy klas odporności pożarowej budynków:

c/ 5 *

 1. Ile nasad W75 posiada rozdzielacz:

b/ 2 *

 1. Jaki środek gaśniczy został wycofany z obiegu ze względu na powstawanie dziury ozonowej:

c/ halon, *

 1. Budynki wysokie to budynki o wysokości:

b/ powyżej 25m, *

 1. Co oznacza X w liczniku tablicy stosowanej w transporcie drogowym:

c/ zakaz kontaktu z wodą, *

 1. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zanurzony w roztworze kwasu zabarwi się na kolor:

c/ czerwony, *

 1. Ciecz palna to ciecz o temperaturze zapłonu:

b/ do 100 ºC, *

 1. Urządzenia tryskaczowe to:

b/ wodne urządzenia gaśnicze *

 1. Odporność ogniowa stropu w budynku wykonanym w klasie B odporności pożarowej powinna wynosić nie mniej niż:

c/ REI 60 (60min) *

 1. Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej ?

c/ tak, pod warunkiem zastosowania blachy cynkowej nie cieńszej niż 0,5 mm *

 1. Gęstość gazu ziemnego jest:

c/ mniejsza od gęstości powietrza *

 1. Kamera termowizyjna służy do:

a/ poszukiwania ludzi oraz lokalizowania zagrożenia np. ognia *

 1. Przy zatruciu gazami pożarowymi należy poszkodowanemu strażakowi podać:

c/ tlen *

 1. Wstrząs to:

a/ stan zagrożenia życia *

 1. Drużyny strażackie brały udział w konkursie im. Władysława Orkana, który poświęcony był:

c/ upowszechnianiu czytelnictwa *

 1. W jakich sytuacjach strażacy udzielają medycznej pomocy przedlekarskiej?

c/ kiedy są poszkodowani, a jednostek ochrony zdrowia nie ma na miejscu zdarzenia lub specyfika zdarzenia wraz z wydzieloną strefą niebezpieczną umożliwia udzielanie pomocy medycznej tylko przez strażaków lub jest duża liczba poszkodowanych *

 1. W przypadku rany ciętej ramienia należy:

a/ założyć opatrunek jałowy, *

 1. Jakie stężenie w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego:

c/ 0,04% *

 1. W jakiej najmniejszej odległości od okna w mieszkaniu można ustawić kuchenkę gazową:

a/ 0,5m *

 1. Minister administracji publicznej 30.11.1945 roku powołał:

c/Związek Straży Pożarnych RP *

 1. Budynki przeznaczone dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się według przepisów ppoż. To obiekty kategorii:

                  b/ ZL – II *

 1. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:

250 l

 1. Najwyższą władzą w OSP jest:
 2. walne zebranie
 3. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?
 4. w Warszawie
 5. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
 6. wodór
 7. Oświetlenie awaryjne obejmuje:
 8. oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne
 9. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
 10. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 11. Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?
 12. na tętnicach szyjnych
 13. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
 14. rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 15. Klasa odporności ogniowej dotyczy:
 16. elementów budynku
 17. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
 18. Komendant Miejski/Powiatowy PSP
 19. Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:
 20. najmniej 5 m
 21. Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:
 22. szybkootwieralny
 23. W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?
 24. w odległości 100 m
 25. Czy samochód GBAM - 2/8 + 8 posiada motopompę?
 26. tak
 27. Wstrząs jest to:
 28. stan niedotlenienia mózgu
 29. Gaz propan-butan jest:
 30. cięższy od powietrza
 31. Co oznacza skrót KCKR?
 32. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
 33. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
 34. urządzenie szybkiego natarcia W - 25
 35. U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:
 36. do chwili przybycia karetki pogotowia,
 37. Państwowa Straż Pożarna została utworzona w :
 38. 1992r,
 39. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
 40. 7,5 m
 41. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:
 42. wolnostojąca
 43. Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?
 44. 1,4 m
 45. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
 46. w 1956
 47. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?
 48. płomień wydłuży się
 49. Muzea, jako budynki można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:
 50. ZL III *zgodnie z obowiązującymi przepisami ZL III lub ZL I
 51. Co oznacza symbol GBAM?
 52. samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą
 53. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
 54. w 1992
 55. Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:
 56. 2m
 57. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:
 58. co najmniej 4 razy w roku
 59. Budynki niskie to:
 60. budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
 61. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
 62. III
 63. Obecny Komendant Główny PSP jest w stopniu:
 64. starszego brygadiera
 65. Co to jest wstrząs pourazowy?
 66. reakcja organizmu na uraz
 67. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
 68. jednostka ratowniczo-gaśnicza
 69. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
 70. 15
 71. Kadet to słuchacz szkoły:
 72. aspirantów
 73. Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?
 74. 8
 75. Patron strażaków trzyma w ręku:
 76. wiadro
 77. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:
 78. 1 m
 79. Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:
 80. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 81. Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?
 82. 1,2 m
 83. W Warszawie w ,,Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:
 84. Zarząd Główny ZOSP RP
 85. W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?
 86. do 50 m
 87. Środki zwilżające są to środki, które:
 88. obniżają napięcie powierzchniowe wody
 89. Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:
 90. C
 91. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
 92. Fobos
 93. Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:
 94. 30 m
 95. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:
 96. MJ/m2
 97. Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:
 98. 15-20 cm poniżej lustra wody
 99. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
 100. 50 m3
 101. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
 102. słoma
 103. Co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne trzeba projektować dla pomieszczeń w których będzie przebywać jednocześnie ponad:
 104. 50 osób,
 105. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
 106. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 107. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
 108. 4
 109. Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:
 110. jest cięższy od powietrza
 111. Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:
 112. nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12
 113. Klapa dymowa to:
 114. pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych
 115. Linia zasilająca to:
 116. linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego
 117. Nomex to:
 118. ubranie strażackie
 119. Środki zwilżające są to środki, które:
 120. zmniejszają napięcie powierzchniowe wody
 121. Lekka woda to:
 122. środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów z grupy B
 123. Co oznacza symbol GBAM:
 124. samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą
 125. Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:
 126. 2,5 dm3/s
 127. Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
 128. co najmniej 2 razy w roku
 129. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego OSP woj. mazowieckiego jest:
 130. dh Witold Sojka
 131. Resuscytacja:
 132. zespół czynności ratunkowych
 133. Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:
 134. 20 m
 135. Na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej stoi:
 136. Prezes,
 137. Kromos to:
 138. środek ognioochronny
 139. Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?
 140. 2
 141. Do gazów gaśniczych zalicza się:
 142. azot
 143. Co to jest strefa pożarowa?
 144. wydzielona pożarowo przestrzeń
 145. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
 146. których kubatura przekracza 1000 m3
 147. Eksplozymetr służy do:
 148. pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
 149. Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu czerpania powinna wynosić:
 150. 0,5 m
 151. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
 152. minuty
 153. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:
 154. więcej niż 50 osób
 155. Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?
 156. samarytanki
 157. Co oznacza skrót NRO?
 158. element budynku nie rozprzestrzeniający ognia
 159. Ochotnicze Straże Pożarne są:
 160. stowarzyszeniami
 161. Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?
 162. 5 lat
 163. Najwyższą władzą w OSP jest:
 164. walne zebranie
 165. Liczba 33 znajdująca się w górnej części (liczniku) tablicy ostrzegawczej umieszczonej na środkach transportu przeworzących materiały niebezpieczne oznacza:
 166. ciecz łatwo zapalną
 167. Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:
 168. bór.
 169. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:
 170. 0,9m
 171. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?
 172. aspirant sztabowy
 173. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
 174. iglasty
 175. Ile stopni wyrózniamy w korpusie podoicerskim.
 176. 5
 177. Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:
 178. fobos
 179. Symbol SH-10 oznacza:
 180. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
 181. Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:
 182. halon
 183. Eksplozymetr to:
 184. urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych
 185. Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
 186. nie
 187. Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:
 188. 5000 l
 189. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
 190. wytwornica pianowa
 191. Tryskacze służą do:
 192. gaszenia pożaru
 193. Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?
 194. 80
 195. Udar słoneczny to:
 196. podrażnienie tkanki mózgowej przez promienie ultrafioletowe słońca
 197. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
 198. półsiedzącej
 199. W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:
 200. aparaty powietrzne nadciśnieniowe
 201. W jakim stopniu jest obecny Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie?
 202. nadbrygadier
 203. Flame Control to środek:
 204. ogniochronny
 205. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:
 206. właściciel lub zarządca lasu
 207. Zatrzaśnik służy do:
 208. zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
 209. Pianą można gasić pożary klasy:
 210. klasy A i B
 211. Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:
 212. D
 213. Po haśle "Do akcji gotuj" przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:
 214. ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę
 215. Czego nie wolno gasić wodą?
 216. sodu
 217. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
 218. mózg
 219. Nazwę „Związek Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski” przyjęto w roku:
  1. 1992,
 220. Tlenie to:
  1. spalanie bezpłomieniowe,
 221. Bojem to:
  1. określenie połączonego rozpoznania wstępnego i szczegółowego,
 222. System CAFS wykorzystywany jest do wytwarzania:
  1. piany sprężonej.
 223. Ratownicze pneumatyczne poduszki wysokociśnieniowe pracują przy maksymalnym ciśnieniu:
  1. 8 bar,
 224. Maksymalna liczba stopni schodów zabiegowych będących jedyną drogą ewakuacyjną może wynosić:
 225. c) schody zabiegowe nie mogą być jedyną drogą ewakuacji.
 226. Przy zwichnięciu w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:
  1. unieruchomienie stawu w pozycji zastanej,
 227. Ile waży odcinek węża W 52 wypełniony wodą:
  1. 170 kg,
 228. Po stwierdzeniu wycieku płynu lub krwi z nosa po urazie głowy. Stosujemy:
  1. nie zakładamy opatrunku,
 229. Hydranty wewnętrzne powinny być konserwowane zgodnie z przepisami nie rzadziej niż:
  1. raz na rok,
 230. Komendę „gotowe” potwierdzający dowódca wozu bojowego gotowość zastępu do odjazdu podaje?
  1. przodownik roty I,
 231. Do rozpoznania ogniowego zaliczamy:
  1. rozpoznanie szczegółowe.
 232. Informacja występująca w symbolu gaśnicy lub agregacie, która mówi o formie przechowywania wyrzutnika w innym zbiorniku to:
  1. symbol „z”,
 233. Pole składowania narzędzi powinno być zlokalizowane:
  1. w odległości ok. 3m od pojazdu uszkodzonego.
 234. Przed użyciem aparatu ochrony dróg oddechowych należy:
  1. dokonać ogólnych oględzin.
 235. Kto ponosi koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej?
  1. gmina,
 236. Kto powołuje komendanta głównego Państwowej Straży Państwowej?
  1. prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych,
 237. Gdzie w lesie można rozpalić ognisko?

c )       w miejscu do tego wyznaczonym przez służbę leśną.

 1. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej powinna być wykonana:
  1. co najmniej raz w roku,