odwiedziło nas:

dzisiajdzisiaj75
ten tydzieńten tydzień754
ten miesiącten miesiąc9206
od startuod startu457109

l2 logo

 

  

 

 

 

misja

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) ORAZ KLAS WSTĘPNYCH, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00

2

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół z programem nauczania wymagającym od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

3 czerwca 2019 r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.

od 4 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.

4

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi.

od 10 czerwca 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do klas wstępnych.

12 czerwca 2019 r.

6

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych i prób sprawności fizycznej.

do 13 czerwca 2019 r. do godz. 10.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 13 czerwca 2019 r. do godz. 10.00

8

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół.

od 14 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

9

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

10

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.

11

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r. godz. 10.00

13

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.

14

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r.                do godz. 13.00

15

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r. godz. 13.00

16

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

25 lipca 2019 r. do godz. 15.00